Övrigt

Återbud
Om du behöver lämna återbud ber vi dig att göra det snarast
dock senast 24 timmar före utsatt tid i annat fall debiteras du 200 kr.
Återbud lämnas via telefon 040-228575 alt. via e-post: jagersrosjukgymnastik@gmail.com

 

Behandling av personuppgifter – Privat Policy
Vi på Jägersro Sjukgymnastik värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med Personuppgiftslagen, Patientdatalagen samt enligt Dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation). De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra register och behandlas manuellt och automatiskt.

Uppgifterna behandlas på någon av följande rättsliga grunder:
*Rättslig förpliktelse – T.ex. patientdatalagen
*Samtycke i syfte att kunna förse dig med den information och de tjänster du har efterfrågat. Vi kan även komma att behandla uppgifterna för uppföljning. Jägersro Sjukgymnastik kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke.

Vilka uppgifter samlar vi in:
*Namn
*Personnummer
*Adress
*Telefonnummer
*Journalanteckningar, röntgensvar, träningsprogram mm.

Hur länge sparar vi uppgifterna samt begäran om registerutdrag, rättelse, radering:
Dina personuppgifter och journaler sparas i våra register enligt Patientdatalagen i minst 10 år för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden som legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter. Du har enligt dataskyddsförordningen (Artikel 16 & 17) möjlighet att få uppgifter rättade, kompletterade eller raderade. Patienter som vill få journaluppgifter utplånade måste ansöka om detta hos IVO enligt 8:4 paragraf PDL. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som gör att uppgifter behöver sparas längre trots begäran om radering.

Brev skickas till:
Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80 B
212 37 Malmö

Om du anser att Jägersro Sjukgymnastik behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du vända dig till oss för att få hjälp. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (Artikel 77) som är behörig tillsynsmyndighet.

För ytterligare information, följ länk till Datainspektionen enligt nedan:
Datainspektionen, GDPR

Övrigt:
Jägersro Sjukgymnastik kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Om så sker kommer vi att meddela detta.

Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80 B
212 37 Malmö
040-228575
org.nr 556533-0502